Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /disk_1/www/cz/tesort/libs/nette.min.php on line 12
Všeobecné obchodní podmínky | Tesort spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Ke stažení: všeobecné obchodní podmínky.pdf


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti TESORT, spol. s r.o. se sídlem Příbram 5, Zdabořská 25, okres Příbram, PSČ 261 01 identifikační číslo: 61682918 DIČ: CZ61682918, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37293 (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti.

1.2.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 1. Předmět Kupní smlouvy

2.1.     Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v části „A. Zboží a kupní cena“ kupní smlouvy (dále též jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se touto smlouvou zavazuje zaplatit kupní cenu za zboží ve výši uvedené v části „A. Zboží a kupní cena“ kupní smlouvy, a to za podmínek dle části „B. Úhrada kupní ceny“ kupní smlouvy. Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy se řídí částí „C. Místo, doba a způsob plnění“ a částí „D. Další ujednání“ kupní smlouvy a těmito obchodními podmínkami prodávajícího pro prodej zboží.

 1. Splatnost kupní ceny

3.1.     Kupující je povinen za odebrané zboží zaplatit cenu za podmínek dle části „B. Úhrada kupní ceny“ kupní smlouvy. Ohledně úhrady kupní ceny bude prodávajícím vystaven daňový doklad – faktura. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3.2.     Neuhradí-li kupující cenu za odebrané zboží řádně a včas, je povinen hradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

3.3.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o zajištění uhrazení kupní ceny zboží.

3.4.     V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.5.     Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího v následujícím pořadí: úroky z prodlení, jiné příslušenství souvisejí s prodlením kupujícího, smluvní pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností. Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše prohlášením v písemné formě anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

 1. Místo, doba a způsob plnění

4.1.     Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady stanovené v kupní smlouvě.

4.2.     Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě nebo není-li podle kupní smlouvy dohodnut osobní odběr kupujícím ve skladu prodávajícího, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě, že je v kupní smlouvě smluven osobní odběr kupujícím, bude zboží připraveno k odebrání ve skladu prodávajícího. Riziko související s odesláním a dodáním zboží nese kupující. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci souvisejí s porušením obalu zásilky, nemůže být brán zřetel.

4.5.     Je-li tak výslovně smluveno v kupní smlouvě, je prodávající povinen zboží určené k dopravě pojistit. Náklady na pojištění zboží hradí kupující.

4.6.     Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

 1. Přechod Nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnictví

5.1.     Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

5.2.     Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

5.3.     Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.3.     Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.

6.4.     Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, zaniká mu právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.5.     Záruka se vztahuje na závady způsobené závadou materiálu nebo výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na běžně opotřebitelné díly a součástky předmětu plnění dle této smlouvy, náplně apod., které mají obecně kratší dobu životnosti, než je záruční doba.

6.6.     Záruka zaniká v případě, že zboží bylo mechanicky či jinak poškozeno, a to z jakéhokoliv důvodu, bylo používáno v rozporu s pokyny v návodu k použití či jiných dokumentech předaných se zbožím, bylo opravováno jinou osobou než prodávajícím či jím pověřenou osobou, či bylo poškozeno v důsledku vyšší moci.

6.7.     Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady prodávajícího, které vzniknou neoprávněnou reklamací zboží.

 1. nakládání se zbožím

7.1.     Nakládat se zbožím (včetně jeho použití) může pouze kupující, který disponuje dostatečnými technickými znalostmi.

7.2.     Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a technických listech zboží. Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou uvedeny na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a technických listech zboží. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického a bezpečnostního listu zboží.

 1. Náhrada Majetkové a nemajetkové újmy

8.1.     Povinnost nahradit újmu na straně kupujícího se řídí zákonnými ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku

8.2.     Předpokladem náhrady majetkové a nemajetkové újmy je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik újmy či na skutečnost, že může ke vzniku újmy dojít.

8.3.     V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s vadným plněním na základě kupní smlouvy si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu tak, že celková náhrada všech škod vzniklých z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

8.4.     Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží na základě kupní smlouvy, může činit maximálně částku, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

 1. Doručování

9.1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá právní jednání související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) dle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření této smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.

9.2.     Zpráva je doručena v případě doručovaní elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem), v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. další práva a povinnosti

10.1.  Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

10.2.  Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).

10.3.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. závěrečná ustanovení

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

11.2.  Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi kupujícím a prodávajícím se:

11.2.1.    vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

11.2.2.    vylučuje ustanovení § 1748, § 1763, § 1799, § 1800 a § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

11.3.  Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Kupní smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Výslovně se vylučuje změna méně přísnou formou.

11.4.  Kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.

11.5.  Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

11.6.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Výslovně se vylučuje změna méně přísnou formou.

11.7.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2016 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího.